O nama

>
O nama

Fighting cancer through research

Selection pressures exerted by therapeutic agents operate on the phenotypic variability acquired by the accumulation of genetic and epigenetic alterations during tumor evolution.

The aim of the TRACEPIGEN project is to develop and standardize a new pipeline for ultra-sensitive targeted cfDNA sequencing using single-step target enrichment and library preparation method that will allow us to test for the presence of variant DNA methylation marks and somatic mutations at single base resolution in minute quantities of cfDNA.

The standardized pipeline will be applied on prospectively collected serial plasma cfDNA samples from patients diagnosed with advanced stage colorectal (CRC) and non-small cell lung cancer (NSCLC) to evaluate the dynamics of genetic and epigenetic alterations in relation to therapy outcomes and the potential for earlier detection of drug therapy failure.

Precizna medicina

Većina karcinoma pluća i kolorektuma koji su otkriveni u kasnim stadijumima kada operacija nije moguća, nakon prvobitnog dobrog odgovora na farmakoterapiju, nastavljaju da rastu i ugrožavaju život pacijenata. Do otpornosti na terapiju dolazi jer se tokom lečenja i sam tumor menja, menjaju se njegove genetičke i epigenetičke karakteristike koje mu omogućavaju da preživi i postane otporan na lečenje.

TRACEPIGEN projekat ima za cilj da ispita genetičke i epigenetičke promene koje se dešavaju u karcinomima pluća i kolorektuma tokom primene sistemske terapije a koje mu omogućavaju otpornost na lečenje i uzrokuju ponovnu pojavu bolesti.

Molekularno tumorsko profilisanje

Početak 21. veka označio je i kraj desetogodišnjeg projekta sekvenciranja humanog genoma. Ovaj značajan naučni dogadjaj pokrenuo je lavinu novih tehnoloških i naučnih otkrića koja su u velikoj meri doprineli boljem razumevanju molekularnih mehanizama koji vode nastanku humanih kancera. Nove informacije doprinele su i razvoju velikog broja ciljanih lekova koji na precizan način deluju direktno na ćelije kancera ne izazivajući štetne efekte na zdrave ćelije organizma.

Precizna medicina se bazira na ispitivanju molekularnih karakteristika tumora, primeni ciljanih lekova i terapeutskih mera koje će određenoj grupi pacijenata sa karakterističnim molekularnim profilom doneti najveću dobrobit. Molekularno profilisanje tumora značajno je u svetlu dobijanja preciznih, klinički značajnih dijagnostičkih i prognostičkih informacija. Ovakav, personalizovan pristup lečenju u mnogome je unapredio onkološko lečenje i poboljšao ishod bolesti zahvaljujući ciljanim terapijama.

I pored velikog broja novih lekova krojenih po potrebama svakog pojedinačnog pacijenta, jedan od najvažnijih problema koji se javlja prilikom lečenja karcinoma jeste pojava rezistencije, tj. otpornosti tumora na sistemsku terapiju. Ponovna pojava bolesti nakon dobrog početnog odgovora na primenjenu terapiju kracinoma pluća i karcinoma kolorektuma je problem koji projekat TRACEPIGEN ispituje.

Tečne biopsije

Tečne biopsije predstavljaju nove, neinvazivne metode analize tumorskog materijala koji cirkuliše u krvi pacijenata. Ova inovativna tehnologija omogućava prevazilaženje ograničenja koje imaju tradicionalne metode biopsije tumorskog tkiva. Obzirom da su po prirodi invazivne, standardne tumorske biopsije je nekada teško izvesti a gotovo je nemoguće raditi ih redovno u odredjenim vremenskim intervalima kada bi se pacijenti izlagali rizicima od izvodjenja ovih procedura. Izolacija tumorskog materijala iz seruma pacijenata stoga predstavlja veliki napredak u kliničkoj onkologiji obzirom da se na neinvazivan način, jednostavnim vadjenjem krvi, može ispitivati molekularni profil kako primarnih tumora tako i metastaza. Takodje, serijskim vadjenjem krvi i analizom tumorske DNK moguće je pratiti tok bolesti i odgovor na terapiju. Prisustvo cirkulišuće tumorske DNK pokazano je čak i kod tumora u ranim stadijumima, a brojne studije objavljuju korist ispitivanja cirkulišuće tumorske DNK kod pacijenata sa uznapredovalim karcinomima. Cirkulišuća tumorska DNK u sebi nosi ne samo tumor-specifične promene u sekvenci DNK nego i specifične epigenetičke markere pre svega metilacione profile DNK koji predstavljaju sliku primarnog tumora. Iako pokazuje brojne prednosti, tečne biopsije još uvek nisu ušle u rutinsku kliničku praksu obzirom na brojna ograničenja sa kojim se suočavaju.

Još uvek je nepoznanica u kojoj meri će tečne biopsije moći da zamene standardni pristup uzimanja uzoraka tumorskog tkiva. U dijagnostici primarnih tumora ili pri utvrdjivanju stadijuma metastatskih lezija kod tkiva kod kojih je teško standardno uzeti biopsiju, tečna biopsija može biti pouzdana alternativa.

Scroll to Top