Projekat

>
Projekat

Projekat

TRACEPIGEN projekat se bavi jednim od najznačajnijih problema u lečenju karcinoma koji se odnosi na pojavu rezistencije na sistemsku terapiju. Ovaj projekat se bavi ispitivanjima cirkulišućih tumorskih DNK (cfDNK) i promene njihovih genetičkih i epigenetičkih profila u odgovoru na sistemsku terapiju u karcinomima pluća i kolorektuma a u cilju pronalaženja potencijalnih prognostičkih i dijagnostičkih biomarkera koji će nam omogućiti dinamičko praćenje toka i progresije bolesti. Radićemo i na razvijanju metoda koje omogućavaju pouzdanu identifikaciju ovih biomarkera što bi doprinelo pravovremenoj detekciji pojave rezistencije na primenjenu terapiju. Ovaj projekat okuplja grupu mladih istraživača koji će zajedničkim radom doprineti uvođenju novog polja ispitivanja epigenomike i bioinformatike karcinoma u Srbiji što će doprineti boljem pozicioniranju naše zemlje na naučnoj mapi Evrope i sveta. Sprovodićemo sledeće specifične ciljeve:

TRACEPIGEN ciljevi

  • Cilj 1.
    Izgradnju i unapredjenje profesionalnih i infrastrukturnih kapaciteta, diseminaciju istraživačkih rezultata i uvodjenje novih istraživačkih pravaca u Srbiji
  • Cilj 2.
    Razvoj i standardizaciju novih protokola za visoko-specifično ciljano sekvenciranje cirkulišuće tumorske DNK koji će omogućiti detekciju metilacionih profila i somatskih mutacija u minimalnim količinama nukleinskog materijala sa visokom senzitivnošću
  • Cilj 3.
    Primenu standardizovanih protokola na prospektivnoj grupi cfDNK uzoraka pacijenata obolelih od uznapredovalih oblika karcinoma pluća i karcinoma kolorektuma u cilju procene i ispitivanja genetičkih i epigenetičkih alteracija u skladu sa odgovorom na terapiju
Scroll to Top